« از پیامدهای پرخوری »
امام على عليه السلام:
مَنْ كَثُرَ أَكْلُهُ قَلَّتْ صِحَّتُهُ ، وَثَقُلَتْ عَلى‏ نَفْسِهِ مُؤْنَتُهُ؛
هر كه پر خورَد، سلامتش كاهش مى يابد و خرج ( / زحمت) آن بر وى سنگين مى شود.
غرر الحكم : 8903؛ دانشنامه احاديث پزشكي: ج1، ص46

.


برچست ها :