از امام باقر (ع) در تفسیر قول خدا تبارک و تعالی (25 سوره شوری): «و اجابت کند برای آن کسانی که گرویدند و کارهای شایسته کردند و از فضل خود برای آنها بیفزاید» فرمود: مقصود از آن مؤمن است که برای برادر خود در ظهر غیب دعا می‌کند و فرشته برای او آمین گوید: و خدای جبّار عزیز می‌فرماید: برای تو است دو برابر آنچه در خواست کردی و به تو عطا شده آنچه در خواست کردی برای آنکه او را دوست داشتی.


برچست ها :