هنگامی که یک معلم به کودک اولین بار کلمه

بسم الله الرحمن الرحیم

را یاد می دهد خداوند  سند ازادی از اتش را برای

پدر و مادر کودک و معلم امضا می کند


برچست ها :