خدایا دوست مرا به من باز گردان دشمن ما را ...

. کسی که دستش بلند باشد بر دعا .

بززرگ ترین خیر رساندن به دوستان دعا برای براوری ارزوی دوستان است


برچست ها :