«عنه عليه السلام :كُن لِلوُدِّ حافِظا وإن لَم تَجِد مُحافِظا . »
«امام على عليه السلام :دوستى را پاس بدار ، اگر چه پاس دارى براى دوستى نيابى.»


برچست ها :