كتيبه‌ي خورشيد


دين را حرمي است در خراسان
دشوار تو را به محشر آسان
از معجزه‌هاي شرع احمد
از حجت‌هاي دين يزدان
همواره رهش مسير حاجت
پيوسته درش مشير غفران
از حرمت زايران راهش
فردوس فداي هر بيابان
قرآن نه در او و او اولوالامر
دعوي نه و با بزرگ برهان
ايمان نه و رستگار از او خلق
توبه نه و عذرهاي عصيان
از خاتم انبيا در او تن
از سيد اوصيا در او جان
از جمله‌ي شرطهاي توحيد
از حاصل اصلهاي ايمان
زين معني زاد در مدينه
اين دعوي كرد در خراسان
در عهده‌ي موسي آل جعفر
با عصمت موسي آل عمران
مهرش سبب نجات و توفيق
كين‌اش سبب هلاك و خذلان
«سنايي»


برچست ها :