پیامبر اسلام صل الله علیه و اله وسلم فرمودند :

هر کس می خواهد

دعایش مستجاب شود

و غم و اندوهش برود

به تنگدست در پرداخت بدهی

مهلت دهد


برچست ها :