اُوصيكُم بِالشُّبّانِ خَيرا فَإِنَّهُم أرَقُّ أفئِدَةً،

إنَّ اللّهَ بَعَثَني بَشيرا ونَذيرا فَحالَفَنِي الشُّبّانُ وخالَفَنِي الشُّيوخُ؛

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:

شما را به نيكى با جوانان سفارش می‌كنم؛ زيرا نرمترينْ دلها را دارند.

به راستى كه خداوند، مرا بشارت‌دهنده و هشداردهنده برانگيخت.
جوانان با من پيمان بستند و پيران، با من به مخالفت برخاستند.

شباب قريش: ص ۱ / حكمتنامه جوان: ج1 ص52
  


برچست ها :