(امالی الطوسی  .. امام حسین علیه السلام    .. )O ◄

O

hgالدنیا دول فما کان لک منها اتاک علی ضعفک
و ما کان علیک لم تدفعک بقوتک
و من انقطعرجاه مما فات استراح بدنه
و من رضی بما رزقه الله
قرت عینه
دنیا دست به دست می چرخد
هرچه از ان برای تو باشد
به تو می رسد هرچند
ناتوان باشی
و انچه به زیان تو باشد
نمی توانی ان را با نیرویت برانی
هرکس امیدش به انچه از دست رفته  قطع گردد
بدنش اسوده می شود
و هر کس به انچه خدا روزی اش کرده خشنود شود
چشمش روشن می شود

امام حسین علیه السلام

امالی الطوسی

صفحه 225


برچست ها :