من اعاننا بلسانه علی عدونا
انطقه الله بحجته
یوم موقفه بین یدیه عز و جل
هرکه با زبان خودما را بر دشمنانمان یاری رساند
خداوند زبان او رادر روزی که در پیشگاه او بایستد
به  حجت و دلیل خود گویا سازد

البحار

2  /  135


برچست ها :