خداوند متعال،
 بنده اي را دوست دارد كه


 چون بفروشد،
 آسانگير باشد ؛


 چون بخرد،
آسانگير باشد ؛


چون قضاوت كند،
آسانگير باشد ؛


 و چون قضاوت بخواهد،
 آسانگير باشد .


برچست ها :