اثلاث من عمل الابرار:

اقامه الفرائض
واجتناب المحارم
واحتراس من الغفله فی الدین
سه کار از جمله کارهای نیکان است :
به جای اوردن واجبات
دوری کردن از محرمات
و پرهیز از غفلت در دین
البحار 78  /  81


برچست ها :