« خودشناسی »
امام على عليه السلام:
مَعرِفَةُ النَّفسِ أنفَعُ المَعارِفِ؛
شناخت خود، سودمندترين شناخت است.
غرر الحكم، ح9865؛ علم و حكمت: ج1، ص420

برچست ها :