ضرب المثل می گوید :

عیسی به دین خود

موسی به دین خود


قران می  فرماید:

مومنین نسبت به یکدیگر

سرپرست و نگهبان همند

سوره توبه

ایه 71برچست ها :