- امام علی علیه السلام فرمودند: هرکه نیتش خوب باشد خدا روزی او را می افزایدبرچست ها :